Katalog -1957

Sök äldre litteratur på UB

Katalog -1957 är UB:s kortkatalog över bland annat böcker och tidskrifter tryckta till och med 1957.

Litteratur tryckt före år 1800 finns här, men till stor del också i LUBcat.

Katalog -1957 är även tillgänglig för sökning och beställning via nätet. Läs gärna sökhjälpen i katalogen! Det finns också instruktionsfilmer om att använda Katalog -1957.

Det finns en alfabetisk del och en ämnesdel:

Du kan få hjälp att hitta bland ämnena om du använder en översättningstabell från det vanliga SAB-systemet:

All litteratur som du hittar här står i magasin och måste beställas fram. Observera att du inte får låna hem litteratur tryckt före år 1900.

Katalog -1957