Biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen är styrelse för Universitetsbiblioteket och har ett övergripande ansvar för den samlade biblioteksverksamheten, det vill säga Universitetsbiblioteket, fakultetsbiblioteken och de fristående bibliotek som inte tillhör ett fakultetsbibliotek.

Biblioteksstyrelsen består av vicerektor Bo-Anders Jönsson som är ordförande, överbibliotekarien, fyra ledamöter från fakulteterna, två externa ledamöter och två studenter. Ledamöterna utses för tre år utom företrädare för studenterna, som utses för ett år.

Nuvarande mandatperiod är 1 september 2019  till och med 31 januari 2021. Det är ett undantag från regeln att mandatperioden ska vara 3 år. Detta eftersom biblioteksstyrelsens mandatperiod följer de universitetsgemensamma nämndernas mandatperioder som löper ut 31 januari 2021.

Biblioteksstyrelsens sammansättning

Ordförande

Bo-Anders Jönsson, vicerektor

Överbibliotekarien

Håkan Carlsson

Fakultetsledamöter

Barbara Törnkvist-Plewa, HT
Erik Swietlicki, LTH
Heiko Herwald, M
Lena Eskilsson, S

Externa ledamöter

Catta Torhell, överbibliotekarie Linnéuniversitetet
Lars Burman, överbibliotekarie Uppsala universitet

Studentrepresentanter

Patrik Gustafsson
Christoffer Hansson

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

Marie Hoen, SACO
Magnus Karlsson, ORF/S

Protokollförare

Lena Landgren, Verksamhetscontroller Universitetsbibliotekets Kansli

Biblioteksstyrelsens uppdrag

Biblioteksstyrelsen:

  • ansvarar för strategiska frågor som är universitetsövergripande. 
  • beslutar om förslag till budget för Universitetsbiblioteket efter underlag från överbibliotekarien.
  • beslutar om övergripande regler som syftar till att ge anställda och studenter likvärdiga och goda förutsättningar vid Universitetsbiblioteket, fakultetsbiblioteken och de fristående bibliotek som inte tillhör någon fakultet.
  • fastställer strategiska planer och årsberättelser för Universitetsbiblioteket.
  • följer upp arbetet med det löpande riskarbetet inom Universitetsbiblioteket och fastställa beslut om åtgärder.
  • samverkar med fakulteterna, universitetets särskilda verksamheter, kultur- och museiverksamheten, utbildningsnämnden, forskningsnämnden och andra universitetsgemensamma organ.
  • utarbetar plan för kompetensförsörjning inom Universitetsbiblioteket.